VEDTÆGTER

Gældende fra 10. august 2021

NAVN, INTERESSEOMRÅDE OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er Sulsted Net og kan forkortes og omtales i daglig tale som Sulnet

§2

Foreningens interesseområde er bebyggelser i Sulsted by samt nye udstykninger inden for dette område.

§3

Foreningens formål er at eje og drive Sulsted Net til brug for distribution af Tv-signal og Bredbånd i det under §2 nævnte område.
MEDLEMMERNE

§4

Enhver husstand som har betalt tilslutningsafgift eller har overtaget en eksisterende tilslutning og som er tilsluttet Sulsted Net er automatisk medlem af foreningen og accepterer at betale kontingent for medlemskab af Sulsted Net. For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, påhviler det ejeren at meddele Sulsted Net lejerens navne og adresser. Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet Sulsted Net på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen af ejendommens ejer.

§5

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. §2, kan blive tilsluttet Sulsted Net mod at betale gældende tilslutningsafgift dog under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af foreningens anlæg. Såfremt en tilslutning på det eksisterende anlæg kræver omkostninger ud over foreningens gældende tilslutningsafgift, er det op til den enhver tid siddende bestyrelse at vurdere om tilslutningen er økonomisk ansvarlig over for foreningen. Hvis det vurderes at omkostningerne ikke er økonomisk ansvarlige, kan disse deles mellem Sulsted Net og det pågældende medlem. Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side. Ved skade på foreningens materiel holdes skadevolder til enhver tid økonomisk ansvarlig. Skades stikledninger på privat grund afholdes udgifter til reparation af medlemmet. Skader af enhver art skal indberettes til foreningen.

§6

Ethvert medlem kan kun udmeldes af Sulsted Net med 1 måneds varsel, med udmeldelsesdato d. 31/12, d. 31/3, d. 30/6 eller d. 30/9. Dette betyder at man kun kan melde sig ud 4 gange om året. Opsigelsen SKAL ske skriftligt og opsigelsen sendes via E-mail til Sulsted Net eller via brev til kassereren i foreningen med underskrift fra det pågældende medlem, som ønsker at opsige tilslutningen til Sulsted Net. Allerede indbetalt kontingent for det pågældende år tilbagebetales ikke ved opsigelse. Ved ejerskifte af ejendom eller overdragelse af beboelse, overgår tilslutningen til den nye ejer (lejer).

§7

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes afbrydes tilslutningen til Sulsted Net. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

GENERALFORSAMLING

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen ved annonce i lokalpressen eller/og ved omdeling til alle mulige husstande jf. §2 med et varsel på mindst 2 uger. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Aflæggelse af regnskab
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af budget samt kontingent for det kommende år
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsorden punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted. Forslag kan sendes til bestyrelsen via E-mail eller afleveres personligt til et bestyrelsesmedlem i underskrevet form. Indkomne forslag behandles på generalforsamlingen. Det er kun medlemmer af Sulsted Net som har mulighed for at stille forslag til pkt. 5. I tilfælde af Force Majeure kan det være nødvendigt at afholde den ordinære generalforsamling senere end 1. kvartal. Denne beslutning skal dog begrundes og meddelelse herom formidles enten via annonce i lokalpressen eller ved omdeling til alle husstande jf. §2. Generalforsamlingen skal i dette tilfælde afholdes så snart det er muligt.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst ¼ af medlemmerne, senest 14 dage efter en sådan begæring er modtaget.

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, der ikke er i restance på datoen for afholdelsen af generalforsamlingen har tale- og stemmeret. Ejer/udlejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor generalforsamlingen bevisbyrden for, at han ikke er i restance. Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat fra generalforsamlingen. Et medlem kan, ved skriftlig fuldmagt, afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE

§12

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer. Dog skal bestyrelsen altid bestå af et ulige antal for at undgå stemmelighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk på valg hvert andet år ved den ordinære generalforsamling jf. §9. Valgte bestyrelsessuppleanter, som er valgt på en generalforsamling, kan af bestyrelsen gøres til fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer i løbet af året uden at dette kræver en generalforsamling.

§13

Foreningen tegnes af formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer i Sulsted Net forpligter sig til at være medlem af foreningen og betale kontingent.

§14

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed, herunder fastsættelse af beløb for tilslutningsafgift, programafgift, rykkergebyr og øvrige gebyrer som er nødvendige for foreningens fortsatte virke. Bestyrelsesmødereferater skal være underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for relevante myndigheder, forretningsforbindelser m.v. på ethvert tidspunkt er underrettet om hvem, der tegner foreningen. Bestyrelsen kan give prokura til enkeltpersoner. Bestyrelsens medlemmer kan modtage kontorhold fra foreningen som til enhver tid vil fremgå af budgettet for det kommende år og skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§15

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens anlæg.

§16

Kontingent for næstkommende år fastsættes hvert år i november af bestyrelsen og godkendes på den kommende generalforsamling jf. §9. Kontingentet opkræves helårligt sammen med programudgifterne for 1. kvartal. Der kan fastsættes andet kontingent for opkrævning af Bredbånd Only kontingent. Programudgifter opkræves kvartalvis. Forudsat bestyrelsen bliver pålagt stigende eller faldende udgifter fra foreningens signalleverandører m.v. i løbet af året kan bestyrelsen varsle ændringer i fremtidige opkrævninger fra foreningens medlemmer med et varsel på minimum lbn. måned + 1 måned. En stigning i fremtidige opkrævninger kan dog tidligst træde i kraft ved næstkommende kvartalsopkrævning. Varsel om ændringer i fremtidige opkrævninger skal som minimum altid følge samme vilkår som ved udmeldelse af Sulsted Net jf. §6. Dette gør, at man som medlem altid har mulighed for at melde sig ud af foreningen før en ændring træder i kraft, og man vil derfor ikke blive Sulsted Net skyldig i dette tilfælde.

§17

Revision finder sted mindst én gang årligt. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted.

§18

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en påhvilende forpligtigelse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til Sulsted Net afbryde. Medlemmet er forpligtet til at betale samtlige omkostninger, der er en følge af manglende betaling.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§19

Medvirken til ulovlig tapning fra Sulsted Nets anlæg vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af tilslutning samt krav om erstatning og eksklusion jf. i øvrigt §7.

§20

Sulsted Nets anlæg ejes af foreningen.

§21

Ved fraflytning eller ejerskifte gælder samme vilkår som i §6. Den nye beboer/ejer kan vælge at indtræde som medlem af foreningen, såfremt man ønsker dette og indbetaler det til enhver tid gældende kontingent. Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtigelser. Man kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt man betaler det tidligere medlems restancer eller den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til Sulsted Net. Fraflyttere kan, såfremt man flytter til en anden bolig i forsyningsområdet, fortsætte sit medlemskab mod at betale de faktiske udgifter ved en tilslutning af den nye bolig, jf. dog §5.

§22

Gentilslutning til Sulsted Nets anlæg betales efter regler fastsat af bestyrelsen.

VEDLIGEHOLDELSE, KONTROL OG TEKNISK TILSYN

§23

Bestyrelsen sørger for, at Sulsted Nets anlæg holdes ved lige, og at det forsikres i nødvendigt omfang.

§24

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændring af Sulsted Nets anlæg eller dele heraf.

§25

Alle bestyrelsesmedlemmer og reparatører, med tilknytning til Sulsted Net, har til enhver tid, mod legitimation, ret til at forespørge om adgang hos et medlem for at tilse foreningens ejendele og medlemmernes installationer, med henblik på konstatering af fejl på Sulsted Nets anlæg. Hvis et medlem ikke ønsker at give adgang til bopælen, kan Sulsted Net afbryde signalet for at foretage fejlfinding på nettet. Dette for at mindske forstyrrelser på nettet. Skulle fejlen ikke kunne påvises hos det pågældende medlem efter en fejlfinding, vil denne blive koblet til igen ellers vil en opkobling til Sulsted Net først ske efter en besigtigelse af det pågældende medlems installationer. Bestyrelsens medlemmer er i fællesskab ansvarlig for, at anlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde, og at der foretages regelmæssige tilsyn og kontrol af Sulsted Nets anlæg. Bestyrelsesmedlemmerne kan indhente tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbud, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer kan modtage reklamationer fra medlemmerne over Sulsted Nets anlægs funktion. Bestyrelsen fører kontrol med, at reparationsarbejde m.v. sker som aftalt.

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER

§26

Følgende ændringer og udvidelser af Sulsted Nets anlæg må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling:

1) Ombygning af Sulsted Nets anlæg
2) Udvidelse af Sulsted Nets anlæg med omstrukturering af foreningens nuværende pakkeantal, hvis udvidelsen kræver en ændring af anlægget og udgiften ikke kan afholdes af det vedtagende års budget.
3) Udvidelse af Sulsted Nets anlæg med abonnementer udover tidligere godkendt omfang.
4) Sammenlægning af Sulsted Nets anlæg med andet anlæg tilhørende anden ejer eller anden forening.
5) Etablering af fælles signalforsyning med anlæg tilhørende anden ejer eller forening.
6) Godkendelse af lånoptagelse.

En redegørelse af punkterne 1-6 skal påføres generalforsamlingens punkt 5 (indkomne forslag). Her skal der redegøres fra bestyrelsens side over for de fremmødte, hvad forslaget har af betydning for foreningen. Herefter skal dette bringes til afstemning.

§27

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med et nyt selvstændigt 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af de fremmødte.

FORTOLKNING

§28

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§29

Nærværende vedtægter kan kun ændres ved på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

SULSTED NET – TLF. 61 43 66 31 (TLF. SVARER – LÆG BESKED) – E-MAIL: MEDLEM@SULNET.DK – CVR. 17924176